BARNESKOLE

FORELDRESAMARBEID - FAU

Grunnskoler skal ha foreldreråd slik det går fram av Friskolelova §5-4.. Alle foreldre i grunnskolen er medlemmer i foreldrerådet. BKG har valgt å organisere et arbeidsutvalg (FAU). Hver klasse velger en representant med varamedlem til FAU. Det er viktig å delta på foreldremøtene i klassen. Der kan du fremme dine synspunkter og arbeide for at klasserepresentanten tar opp dine saker i FAU.

Organisering

FAU konstituerer seg selv med leder, sekretær og kasserer. Det legges møteplan for hvert semester, slik at medlemmene kan planlegge sin deltakelse i FAU-arbeidet.

Ved forfall kaller representanten selv inn sin vara.

Sekretær fører referat fra møtene i FAU, slik at alle foreldre kan orientere seg om arbeidet her.

Et viktig arbeid

Arbeidet i FAU er viktig. Her jobbes det med å skape godt samhold mellom hjem og skole. Det er også viktig å legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene, og å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. I tillegg tar FAU seg av å organisere en del praktisk arbeid og dugnader ved skolen.

Dugnader

FAU organiserer hvert år en del praktisk arbeid der foreldre kan få gi en håndsrekning til skolen gjennom sin arbeidsinnsats. Vi håper du som forelder ser positivt på dette. Det er kjekt å ha arbeidsfellesskap med foreldre til barna sine klassekamerater. Kontakt skaper relasjoner og det bidrar til brobygging og gode forhold også mellom elever.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Ole Fredrik Hegdal

Leder for SFO

Stine Sagedal

Tlf: 454 78 783
Epost: stisag@bkgs.no

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas