BARNESKOLE

GENERELL INFORMASJON

Barnetrinnet ved Bergen Kristne Grunnskole har om lag 130 elever fordelt på syv trinn. Vi opplever et jevnt tilsig av elever fra hele Bergensområdet, men har fortsatt plass til flere. Barneskolen ved BKGS er en privat barneskole og er oppdelt i småtrinn og mellomtrinn med et stabilt og trygt personale. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på Øvre Kråkenes med god tilgang til spesialrom og egen storstue til felles samlinger for alle.

Privat barneskole i Bergen

Bergen Kristne Grunnskole har en privat barneskole med et flott uteområde som har både lekeplass, stor fotballbane og egen ballbinge som brukes på omgang av de ulike trinnene ved skolen. Langeskogen er skolens nærmeste nabo, og den benyttes flittig i forbindelse med utedagene på 1. og 2.trinn. Fjellet Løvstakken ligger også i nærheten og gir gode muligheter med tanke på kroppsøvingsfaget og natur og miljø. Skolen satser mye på kultur og har et rikt sang- og musikkliv. Vi ønsker velkommen til en skole med fokus på læring og trivsel solid forankret i kristne verdier. Ta gjerne turen innom for omvisning, samtale med rektor eller en prøvedag ved vår privat barneskole.

MER INFORMASJON FINNER DU I MENYEN UNDER

AKUTELL INFORMASJON FRA HELSESYKEPLEIER BARNESKOLEN

Dersom noen elever eller foreldre har behov for å snakke med meg er jeg tilgjengelig kl. 09 - 14 på mobiltelefon 408 109 14 hver mandag og torsdag.

Om korona

Barne- og familietjenesten har opprettet en telefon for brukere som har spørsmål om korona. Den betjenes mandag-fredag mellom klokken 08.00- 15.30.
Telefonnummer er: 945 22 155.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/barneog-familietjenesten-i-fyllingsdalen-og-laksevag

Ta vare på hverandre!
Hilsen helsesykepleier Sølvi Ann Terum

KONTAKTINFORMASJON

Helsesykepleier barneskolen

Sølvi Ann Terum
Tlf: 408 109 14 / 53 03 89 55
Til stede: Hver onsdag og torsdag og mandag i ulike uker.

Skolelege

Lise Hume Simpson
Tlf: 53 03 89 56
Til stede: torsdager i like uker (de fleste)

E-post

Helsestasjoner. Fyllingsdalen@bergen.kommune.no

Ved epostkorrespondanse vær vennlig å merk epost med helsesykepleiers navn og skole.
Unnlat å skrive sensitive opplysninger pr epost.

SKOLEHELSETJENESTEN

Skolehelsetjenesten omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste. Vi skal sammen med skole, hjemmet og det øvrige hjelpeapparatet arbeide for å identifisere og løse problemer knyttet til skoleelevens situasjon, og bidra til et positivt og støttende skolemiljø (jfr. Helsedirektoratet).

Vårt mål er å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant barn og unge gjennom:

  • Helseopplysning
  • Foreldre- og elev veiledning
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinasjon
  • Samtaler
  • Henvisning videre ved behov
  • Tverrfaglig samarbeid

Arbeidet er i hovedsak forebyggende og helsefremmende og tjenesten er gratis.
Vi er ikke en behandlende virksomhet. Ved sykdom skal fastlegen kontaktes.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt. Dersom vi er opptatt finner vi en annen tid som passer.

ELEVRÅD 5.-7. KLASSE

BKG har et aktivt elevråd på mellomtrinnet med møter hver fjortende dag. Hver klasse velger to representanter som er bindeleddet mellom klassene og rådet. Elevrådet har et eget årshjul med faste oppgaver som skal gjøres. I tillegg kan klassene fremme saker som elevrådet diskuterer og eventuelt jobber videre med. Elevrådet arrangerer årlig både Talentiade, pizzasalg, fotballturneringer og lignende miljøfremmende tiltak.

Inspektør på barnetrinnet er med på elevrådsmøtene. Inspektøren er bindeleddet mellom elevråd og lærere og sender aktuelle saker til høring blant lærerne både på småtrinnet og mellomtrinnet. Sekretær i elevråd fører møteprotokoll. Elevrådsleder har jevnlige samtaler med rektor for å orientere ham om saker som elevene er opptatt av.

BKG`s formål med elevråd er å forberede og trene elevene for deltagelse i demokratiske beslutningsprosesser og stimulere til samfunnsengasjement. Elevrådet skal også sikre økt elevmedvirkning i skolen ved at elevene inkluderes i ulike beslutningsprosesser. Elevrådsarbeidet skal i tillegg være en plattform der elevene kan utvikle sin evne til å uttrykke selvstendige meninger og sin evne og vilje til samarbeid. Elevrådet ved BKG jobber for et inkluderende læringsmiljø som er fritt for mobbing og preget av trygghet og sosial tilhørighet.

LEIRSKOLE 7. KLASSE

Ved BKG er leirskoleoppholdet lagt til høst 7.trinn. Skolen drar til Dyrkolbotn utenfor Bergen. Der får elevene en uke som byr på mange spennende aktiviteter som kanopadling, riding, orientering, overnatting ute, rappellering, gårdsbesøk pluss annet. På leirskolen oppmuntrer vi til  at elevene skal tørre å prøve nye ting, for på den måten å mestre mer, og ikke minst at elevene skal ha  det kjekt sammen med hverandre.

Se Leirskolen sin hjemmeside www.dyrkolbotn.com/html/leirskole.html

JULESPILL

Ved Bergen Kristne Grunnskole setter vi årlig opp julespillet ” Ære være Gud i det høye”. Dette er en del av skolens lokale læreplan. Julespillet er skrevet av Inger-Lise Pedersen, inspektør og musikklærer ved skolen, og fremføres av elever fra 4.-7.trinn. Det betyr at over 90 elever er med på scenen.

Ære være Gud i det høye er skuespillet om Josef og Maria, Herodes, gjeterne, vismennene og mange flere. Her får du julefortellingen ispedd en god porsjon humor. Spillet inneholder dessuten 14 sanger og 2 stilige rapper. Møt kamelen og eselet som er enige om at ”det er ikke greit” og nynn med på ”en sau, to sau, tre sau, fire og fem sau”. Og vet du ikke hva en rockeengel er, så får du vite det nå!

PEDAGOGISKE PLANER

Det faglige innholdet i undervisningen ved BKG bygger på Kunnskapsløftet 2020 samt KRL-plan utarbeidet av KFF, godkjent av departementet. (10. klasse 20/21 fullfører skolegangen etter gamle planer.)

Skolen har så utarbeidet lokale læreplaner som bygger på ovenstående planer.

I linkene under kan du lese mer i planene.

KLAGERETT OG HENSTILLING OM VEDTAK

Dersom det er noe dere ikke er fornøyd med, vil det i de aller fleste tilfeller være nok med en telefon til skolen. BKG skal oppfylle elevenes rettigheter. Videre ønsker vi å være imøtekommende ut ifra skolens rammer og virkemidler.

Klagerett

Elever og foreldre har rett til å klage på enkeltvedtak eller manglende enkeltvedtak.

Det er klagerett på alle vedtak som gjelder elevenes rettigheter, for eksempel standpunkt-­ eller eksamenskarakterer, bortvisning av en elev, spesialundervisning, særskilt språkopplæring eller skyss.

Klager bør være skriftlige og begrunnet. Fylkesmannen i ditt fylke er klageinstans, men klagen skal sendes til den som har truffet vedtaket (skolen). De ulike vedtakene skal inneholde klagefrist. Lurer du på hvordan du går fram for å klage, kan du spørre skolen (Opplæringsloven § 15-­2).

Henstillinger om tiltak

Plikten til å behandle henstillinger fra elever og foreldre

Opplæringsloven pålegger skolen å behandle henstillinger fra elever og foreldre om å rette på forhold ved det fysiske skolemiljøet og det psykososiale miljøet (§9A-2, 9A-3 og 9A-4).

Henstillingene kan komme fra elever, foresatte eller fra de rådene og utvalgene som representerer dem.

Hva bør en henstilling inneholde

Henstillingene kan for eksempel gjelde konkrete fysiske forhold, manglende rutiner for skolemiljøarbeidet eller spørsmål om tiltak i konkrete tilfeller av mobbing. Det bør gjøres så klart som mulig hva som er problemet, og – dersom det er mulig – også hvilke tiltak som ønskes. Det er imidlertid ikke alltid like lett for elevene og foreldrene å vite hvilke tiltak som er best egnet. I utgangspunktet må det derfor være tilstrekkelig at problemet er klargjort, og at det i første omgang overlates til skolen å vurdere hvilke tiltak som er best egnet til å løse det.

Hvem skal henstillingen sendes til

Henstillingene skal normalt rettes til skolens ledelse. Ledelsen ved den enkelte skole vil ha et selvstendig ansvar i de tilfellene hvor tiltakene ligger innenfor eget budsjettansvar eller egen råderett. Dette vil blant annet gjelde de fleste henstillinger om det psykososiale skolemiljøet og om bedring av det systematiske skolemiljøarbeidet. Henstillinger om større kostnadskrevende tiltak vil skoleledelsen måtte bringe videre til styret. Skolestyret vil i alle tilfeller ha det overordnede ansvaret for at henstillingene blir vurdert.

Henstillinger som gjelder opplæringslova §§ 9A-4 og 9A-5 pålegger skolene en umiddelbar aktivitetsplikt. Dersom skolen ikke oppfyller dette innen en uke kan Fylkesmannen fatte enkeltvedtak overfor skolen.

Skolens behandling av andre henstillinger enn nevnt over regnes som et enkeltvedtak med klagerett.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Ole Fredrik Hegdal

Leder for SFO

Stine Sagedal

Tlf: 454 78 783
Epost: stisag@bkgs.no

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas