Generelt

Klart ja eller stor velvilje til likebehandling – bortsett fra ett parti

BKG har spurt de politiske partiene i Bergen om de i neste periode vil likebehandle barn med
spesielle behov i kommunale SFO og friskolene sine SFO.

Det har vært mange flotte tilbakemeldinger fra partiene eller i alle fall stor velvilje og vi ser med
spenning fram mot at styringsflertallet etter valget ordner opp.

Bare ett parti viser svært liten vilje til å ta ansvar for å likebehandle barn med spesielle behov. Du kan
klikke deg inn på partienes svar i vedlagt oversikt og se selv hvilke parti som vil ta ansvar for de
svakeste uavhengig av skolevalg og hvem som fraskriver seg ansvar.

Godt valg 9. september 2019

Svar fra partiene angående SFO og likebehandling av barn
med spesielle behov i offentlige skoler og friskoler

Parti Svar
Høyre Hei og takk for mail.

Vårt umiddelbare svar er at vi støtter innspillet deres, og vi ønsker å støtte et slikt forslag den neste bystyreperioden.

Frp Svaret på ditt spørsmål er ja 

Det er urimelig å ikke gi samme støtte til private skoler som til offentlige skoler

MDG Men vårt svar er som følger: 

SFO er en viktig tjeneste for foreldre og barn uavhengig av hvilken skole de går på. MDG vil følgelig likebehandle private og offentlige skoler når det gjelder SFO.

Partiet De Kristne Takk for viktige spørsmål. Partiet De Kristne har programfestet at vi vil:
– likebehandle alle skoler med støtte til SFO
– fortsette støtte til friskoler og likebehandle offentlige og private skoler

Det bør være en selvfølge at friskoler får dekket inn ressurser til å følge opp elever med særskilt behov på lik linje som offentlig skole får. 
Krf Du beskriver en situasjon som er svært krevende. KrF er friskolene sin tydeligste stemme i Bergenspolitikken, og vi jobber for å finne gode løsninger. SFO-situasjonen er utfordrende, og KrF vil jobbe for å få på plass en god løsning her. Alle barn skal ha rett til den tilretteleggingen de trenger – uavhengig av om SFOen er drevet av en friskole eller det offentlige. Man skal være forsiktig med å love budsjettgjennomslag i en valgkamp, men vi kan i alle fall love at dette står høyt på listen, og at vi vil prioritere å jobbe for å sikre likebehandling av disse barna.
Venstre Venstre har i likhet med skolebyråden stor forståelse for situasjonen til disse barna, og erkjenner at dagens ordning ikke er tilfredsstillende. Venstre kan love at vi skal arbeide for å løse denne utfordringen i neste periode, men vi mener det ikke vil være redelig eller ansvarlig å garantere penger i en valgkamp. 
Senterpartiet Vi har stor forståelse for problemstillingen, og ønsker å løse dette på best mulig måte. Vi vil ta med oss dette inn i budsjettarbeidet og vil så langt det er opp til oss foreslå at skoler med elever som har ekstra behov for tildelt ekstra midler uavhengig av om skolen er kommunal eller privat.
FNB Ja – vi mener alle barn har de samme rettighetene i skolen uavhengig av om de går i privat eller offentlig skole. Vi aksepterer ikke at kommunen skal diskriminere elever som ikke går på kommunal skole.

Det er uverdig og burde være ulovlig å diskriminere barn på denne måten.

Rødt Jeg forstår problemstillingen og behovet for PPT-ressurser også i private skoler. Vi har ikke programfestet noe om dette, så jeg tør ikke å gi noen lovnader, men jeg er villig til å lytte til dere, og diskutere saken videre både i mitt eget parti og i Bergen bystyre. 
Arbeiderpartiet Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon. Likevel er det viktig for oss å understreke at finansieringen av de offentlige SFOene ikke innebærer at barn får samme spesialpedagogiske oppfølging i SFO-tiden, som i skoletiden. Dersom kommunen skulle støttet friskolene utover det som gjøres i dag, vil det også være viktig å diskutere innhold, innretning og timeantall. Det er en diskusjon vi gjerne tar – men vi kan ikke på nåværende tidspunkt forskuttere penger i budsjettet. Budsjettforslaget er enda ikke lagt frem av byrådet, og vi kjenner derfor ikke til verken de økonomiske rammene eller prioriteringene som foreslås. 

Jeg vil understreke at vi prinsipielt mener at dette er et nasjonalt spørsmål, som vi gjerne kan bidra til å løfte. Vi er kjent med at SFO-tilbudet er utfordrende for flere friskoler, pga manglende finansiering fra nasjonale myndigheter.