UNGDOMSSKOLE

GENERELL INFORMASJON

Klassene på ungdomsskolen har om lag 25 elever på hvert trinn.

I tillegg til romslige og trivelige klasserom, har vi godt egnede spesialrom og grupperom. Ekstra populært er Storstuen. Der får elevene spille bordtennis i friminuttene, der holder valgfaget produksjon for scene til og der samles vi til storsamlinger med lovsang og andakt.

Langeskogen og Løvstakken ligger rett ved og er stadig i bruk til kroppsøving, naturfag og andre utendørs aktiviteter. Videre får elevene på ungdomsskolen benytte felles kantine i 1. etasje – der kan de spise egen niste eller kjøpe rundstykker og enkle varmretter.

Velkommen til en skole med fokus på læring og trivsel, solid forankret i kristne verdier. Ta gjerne turen hit for omvisning, samtale med rektor og eventuelt prøvedag.

MER INFORMASJON FINNER DU I MENYEN UNDER

KONTAKTINFORMASJON

Helsesykepleier og Skolelege

Christin Mortensen er helsesykepleier ved Bergen Kristne grunnskole.
Hun er til stede hver mandag fra kl. 08-15.

Kontaktinformasjon helsesykepleier:
Tlf: 53 03 69 08 eller 40 81 00 98
E-post: christin.mortensen@bergen.kommune.no

Skolelegen Anders Midtun er til stede torsdager i like uker.
Helsesykepleier kan også kontaktes via Helsenorge.

Skolehelsetjenesten ved Bergen Kristne grunnskole skole skoleåret 2023-2024

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse. Helsesykepleier har kontor i 1. etg. ved hovedinngangen.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever og foreldre kan ta kontakt ved behov. Skolehelsetjenesten tilbyr også faste helsekontroller og undervisning i forskjellige helsetema på ulike klassetrinn. Det er også lege tilknyttet skolehelsetjenesten. Barna blir vaksinert etter det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Nærmere informasjon om vaksinasjonsprogrammet og skolehelsetjenesten finner du ved å trykke på knappen under.

TURER FOR UNGDOMSSKOLEN

8. klasse drar på klassetur i starten av skoleåret for å bli bedre kjent med hverandre. Turen har en eller to overnattinger i Bergen / omegn, med ulike aktiviteter og undervisningsopplegg.

9. klasse går i Stølsheimen og bor på Selhamar-hytten et par dager tidlig på høsten, når fjellet er på sitt vakreste. Der lærer vi om kart og kompass, om steinsorter og plantearter, om gammel stølsdrift og utbygging av vannkraftverk – alt i nydelige omgivelser.

10. klasse reiser til Krakow og Berlin, der turen er arrangert og tilrettelagt av «Aktive Fredsreiser».  Vi besøker konsentrasjonsleirene i Auschwitz og Birkenau og får omvising i Gestapos hovedkvarter i Berlin. Turen har særlig fokus på uretten som ble begått under og etter andre verdenskrig, et viktig emne i flere fag på dette trinnet. Men vi rekker også å være med på folklorekveld med lokale musikere og dansere, se Saltgruvene ved Krakow og utforske byen på egenhånd.

Vi tror at disse turene ikke bare er et kjærkomment avbrekk i en travel skolehverdag, de gir også god og alternativ læring. Og ikke minst er de med på å styrke det sosiale samholdet og fellesskapet på ungdomsskolen.

ELEVRÅD 8.-10. KLASSE

Elevrådet på ungdomstrinnet er engasjert i flere faste arrangementer for ungdomsskolen. De organiserer innebandy-turnering der lagene får ulike tema for kostymer, vinterball med servering, underholdning og dans, og balldag når sommeren nærmer seg. I tillegg tar elevrådet opp innspill og saker som elevene er opptatt av. Elevrådet ved ungdomsskolen fungerer på denne måten som bindeleddet mellom alle elevene og skolens administrasjon og lærere.

BKG’s formål med elevråd er å forberede og trene elevene for deltagelse i demokratiske beslutningsprosesser og stimulere til samfunnsengasjement. Elevrådet skal også sikre økt elevmedvirkning i skolen ved at elevene inkluderes i ulike beslutningsprosesser. Elevrådsarbeidet skal i tillegg være en plattform der elevene kan utvikle selvstendige meninger og sin evne og vilje til samarbeid. Elevrådet ved BKG jobber for et inkluderende læringsmiljø som er fritt for mobbing og preget av trygghet og sosial tilhørighet.

MUSIKAL

Ungdomstrinnet ved Bergen Kristne Grunnskole setter årlig opp musikal. Tidligere har vi blant annet fremført «Annie», «Sound of Music», «High School Musical», «Spelemann på taket» og «Narnia».

I løpet av to uker i månedsskiftet januar / februar legger vi vekk den vanlige timeplanen og involverer samtlige elever i 8., 9. og 10. klasse – enten på eller bak scenen. Elevene lager kostymer og kulisser selv, de styrer lys og spiller i band, de drifter musikalkafe og henvender seg til pressen – i tillegg til flotte sceneprestasjoner.

Vi ser at en slik prioritering gir gode resultater, både faglig og ikke minst sosialt. Tidligere elever forteller om minner for livet og kommer stadig tilbake for å se forestillingene og treffe venner fra ungdomsskoletiden.

PEDAGOGISKE PLANER

Det faglige innholdet i undervisningen ved BKG bygger på Kunnskapsløftet 2020 samt KRL-plan utarbeidet av KFF, godkjent av departementet. (10. klasse 20/21 fullfører skolegangen etter gamle planer.)

Skolen har så utarbeidet lokale læreplaner som bygger på ovenstående planer.

I linkene under kan du lese mer i planene.

KLAGERETT OG HENSTILLING OM VEDTAK

Dersom det er noe dere ikke er fornøyd med, vil det i de aller fleste tilfeller være nok med en telefon til skolen. BKG skal oppfylle elevenes rettigheter. Videre ønsker vi å være imøtekommende ut ifra skolens rammer og virkemidler.

Klagerett

Elever og foreldre har rett til å klage på enkeltvedtak eller manglende enkeltvedtak.

Det er klagerett på alle vedtak som gjelder elevenes rettigheter, for eksempel standpunkt-­ eller eksamenskarakterer, bortvisning av en elev, spesialundervisning, særskilt språkopplæring eller skyss.

Klager bør være skriftlige og begrunnet. Fylkesmannen i ditt fylke er klageinstans, men klagen skal sendes til den som har truffet vedtaket (skolen). De ulike vedtakene skal inneholde klagefrist. Lurer du på hvordan du går fram for å klage, kan du spørre skolen (Opplæringsloven § 15-­2).

Henstillinger om tiltak

Plikten til å behandle henstillinger fra elever og foreldre

Opplæringsloven pålegger skolen å behandle henstillinger fra elever og foreldre om å rette på forhold ved det fysiske skolemiljøet og det psykososiale miljøet (§9A-2, 9A-3 og 9A-4).

Henstillingene kan komme fra elever, foresatte eller fra de rådene og utvalgene som representerer dem.

Hva bør en henstilling inneholde

Henstillingene kan for eksempel gjelde konkrete fysiske forhold, manglende rutiner for skolemiljøarbeidet eller spørsmål om tiltak i konkrete tilfeller av mobbing. Det bør gjøres så klart som mulig hva som er problemet, og – dersom det er mulig – også hvilke tiltak som ønskes. Det er imidlertid ikke alltid like lett for elevene og foreldrene å vite hvilke tiltak som er best egnet. I utgangspunktet må det derfor være tilstrekkelig at problemet er klargjort, og at det i første omgang overlates til skolen å vurdere hvilke tiltak som er best egnet til å løse det.

Hvem skal henstillingen sendes til

Henstillingene skal normalt rettes til skolens ledelse. Ledelsen ved den enkelte skole vil ha et selvstendig ansvar i de tilfellene hvor tiltakene ligger innenfor eget budsjettansvar eller egen råderett. Dette vil blant annet gjelde de fleste henstillinger om det psykososiale skolemiljøet og om bedring av det systematiske skolemiljøarbeidet. Henstillinger om større kostnadskrevende tiltak vil skoleledelsen måtte bringe videre til styret. Skolestyret vil i alle tilfeller ha det overordnede ansvaret for at henstillingene blir vurdert.

Henstillinger som gjelder opplæringslova §§ 9A-4 og 9A-5 pålegger skolene en umiddelbar aktivitetsplikt. Dersom skolen ikke oppfyller dette innen en uke kan Fylkesmannen fatte enkeltvedtak overfor skolen.

Skolens behandling av andre henstillinger enn nevnt over regnes som et enkeltvedtak med klagerett.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Ole Fredrik Hegdal

Inspektør

Marit Bratlie

Rådgiver utdanning

Mirela Mathiassen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas