BARNESKOLE

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Elevråd og administrasjonen setter opp plan for bruk av disse ballområdene i friminuttene. Dersom de som er satt opp på banene ikke bruker den, kan andre fritt gjøre det.

Ved flytting, må dette snarest meldes til skolen. Ved bytting av skole, må BKG underrettes med det samme.  Ved endring av adresse, telefonnummer eller e-post adresse, vennligst underrett skolen.

Dersom elever på grunn av sykdom eller andre grunner ikke kan komme på skolen må foreldre ta kontakt med skolen snarest og informere. Ved fravær over flere dager ber vi foreldre holde skolen orientert. Når fraværet er over leverer foreldre melding til skolen om lengden på fraværet og grunnen til fraværet.

Fritak fra undervisning kan gis av kontaktlærer, med varighet inntil en dag. Fri over lengre perioder, inntil 10 skoledager, kan gis av rektor. Søknad om fri må leveres skriftlig. Ved sykefravær skal kontaktlærer informeres.

Ved innvilget fritak har foresatte ansvar for undervisning og hjemmearbeid. Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Det samler seg fort opp gjenglemte klær på skolen. Skolen oppbevarer gjenglemt tøy i inneværende kvartal. Etter dette sendes det gjenglemte videre til Fretex. Anne Lovise Erdal (mobil: 913 41 467) har ansvaret for det som er gjenglemt ved skolen vår.

1.time 08:30 – 09:15

2.time 09:15 – 10:00

3.time 10:15 – 11:00

4.time 11:30 – 12:15

5.time 12:15 – 13:00

6.time 13:10 – 13:55

Elever på ungdomsskolen kan bruke kantinen i 1.etg. i storefriminuttet. Her kan elevene kjøpe mat og drikke eller spise det de har med deg. Vi ønsker en trivelig atmosfære i kantinen der alle rydder etter seg.

Hver klasse skal utarbeide klasseregler i løpet av august hvert år. Her blir klassen enige om noen få, gode regler for å oppnå trivsel og gode arbeidsforhold i klassen.

Elevene må selv ta ansvar for yttertøy og eventuelle verdisaker de har med deg. Det er lurt å merke eiendelene med navn og adresse/telefonnummer. Dersom noe er blitt borte, kan dere spørre på skolekontoret eller kikke i kassen for gjenglemte klær.

Ordenseleven skal ha et ekstra ansvar for orden i klasserommet og hjelpe læreren med praktiske oppgaver. Hele klassen nyter godt av arbeidet, og alle elever tar del i arbeidet på omgang.

Det er ikke lov å bruke skateboard, sparkesykkel og løpehjul inne i skolebygningen. Barneskolen har heller ikke lov å bruke disse framkomstmidlene i friminuttene. Ungdomsskolen kan bruke skateboard, sparkesykkel og løpehjul i friminuttene på skolen sitt område, vel å merke der det er flatt underlag. Ingen bruk på fortau/gangvei eller offentlig vei.

Spesialundervisning blir gitt etter offentlige regler. Skolen samarbeider med PPT(Pedagogisk psykologisk tjeneste)i Laksevåg/Fyllingsdalen bydel.

Foreldre avgjør når de anser eleven som moden nok for å sykle til skolen. Dette skjer på foreldrenes ansvar. BKG anbefaler at barna venter til våren 5.klasse før de sykler til skolen. Vi oppfordrer også til bruk av hjelm. Sykkelen skal låses og stå i ro på oppmerkede plasser. Eleven kan ikke sykle i friminuttene. Skolen har ikke ansvar for sykkelen.

Barneskolen kan være på broen, i ballbingen, på ballplassen og i nærmeste del av skogen innenfor de gule merkene.

Ungdomsskolen kan være på ballplassen ved hovedinngangen, grusbanen bak skolen og ellers innenfor området avmerket på kart som henger i klasserommene.

Til skoledagen må elevene ha med deg lærebøker og skrivebøker i de fagene du har den dagen, pluss skrivesaker. Elevene må også ha med seg mat til matpausen i 3.time (unntatt de på ungdomsskolen som handler i kantinen). Videre må elevene være kledd slik at de unngår å bli våte eller å fryse i friminuttene, selv på regntunge eller kalde dager.

I tillegg til det elevene går med skal de ha med joggesko, treningstøy, håndkle, såpe, deodorant etc.

I tillegg til det elevene går med skal de ha med joggesko, treningstøy som inneholder et isolerende innerlag eller to, pluss et vindtett/vandavvisende ytterlag, pannebånd, lue, hansker, ekstra truse, ekstra sokker, håndkle, såpe, deodorant etc. Det kan bli vått eller kaldt.

Skolen kan ikke ta ansvar for klær eller verdisaker som blir mistet. Dersom eleven har med seg penger eller dyre gjenstander, kan elevene be lærer om å oppbevare dette på låst kontor.

Dersom en lærer skulle utebli fra undervisningen, skal tillitseleven eller en annen elev i klassen gå til kontoret og gi beskjed.

Alle kan være uheldige, eller iblant uforsiktige og gjøre skade på skolen sine eiendeler, bygninger eller andre elever sine eiendeler. Da plikter eleven å melde fra til en av de voksne, slik at vi kan finne en god løsning på det inntrufne.

Hodelus. Lusa er 2-3 m.m. stor og spres gjennom direkte kontakt eller via visse gjenstander, og gir seg til kjenne ved sterk kløe, vanligst i hodebunnen. I tilfeller hvor det oppdages at ett eller flere barn har lus, bør alle barna i klassen undersøkes.

Hvordan oppdage hodelus

Ved luseutbrudd vil alle foreldrene bli skriftlig informert og bedt om å undersøke barna sine for hodelus. Undersøkelsen må ikke begrenses til de som klør i hodebunnen. Alle i husstanden må
undersøkes, men bare de som har lus eller egg skal behandles. Det er de som går uoppdaget med lus som er smittesprederne. Det brukes lusekam for å lete etter lus eller egg. Kammen kjøpes på apotek.

Behandling

Lus behandles med et spesielt middel som selges på apoteket uten resept. Behandlingen skal gjentas etter en uke. Sengeklær og klær som er i kontakt med håret må vaskes ved 60 grader eller legges i dypfryser noen timer. Kammer og børster må også rengjøres. Obs: smittefare ved at barn låner luer/skjerf av hverandre. Barna må ukentlig undersøkes i hjemmene for hodelus i noen uker etter behandling eller dersom de har vært utsatt for smitte.

Må barnet holdes hjemme?

Må være hjemme til kuren er påbegynt. Kan gå på skolen dagen etter at behandlingen er igangsatt.

Skolebarn har rett og plikt til å gå på skolen, men av og til taler allmenntilstanden for at barnet må være hjemme. Hensynet til risikoen for forverring av eget barns sykdom og risikoen for å smitte andre, må veie tyngst.

Siden i vedlagt link gir deg som forelder noen gode råd i vurderingen.

KONTAKT OSS

Skolekontoret

Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor

Morgan Hitland

Tlf: 404 85 184
Epost: morhit@bkgs.no

Inspektør

Inger Lise Pedersen

Skolesekretær

Vigdis Lindaas